Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 25 września 2019 22:53

 

Zarządzenie nr 1/2019/2020
Dyrektora Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi
z dnia 11 września 2019 r.

 


w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 


Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:


§ 1


Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w dniach:

  1. 31 października 2019 r.
  2. 21 - 23 kwietnia 2020 r.
  3. 04 - 05 maja 2020r.
  4. 12 czerwca 2020 r.
  5. 1 dzień pozostawiono do wykorzystania w miarę potrzeb szkoły.


§ 2


Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2019 r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 7 dni przed planowanym dniem wolnym.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Elżbieta Januszewska

Dyrektor PESS Rumia