Copyright 2020 - Custom text here

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w PESS

PESS w Rumi wynajem / użyczenie obejmuje:

- salę gimnastyczną,
- sale dydaktyczne,

§ 1.

Ze szkolnych pomieszczeń i obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy, którzy wcześniej zgłoszą chęć korzystania z nich dyrektorowi placówki.

§ 2.

Wynajmowanie szkolnych obiektów i pomieszczeń następuje po zawarciu umowy użyczenia lub umowy najmu pomiędzy dyrektorem PESS i EGS a zainteresowanym podmiotem.

§ 3.

Udostępnienie szkolnych pomieszczeń odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla organizacji i grup zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu i rekreacji po uprzednim złożeniu podania do dyrektora placówki.

§ 4.

Szkolne obiekty mogą być wynajmowane w każdy dzień tygodnia w godz. od 16.00 do 22.00 (w dni zajęć edukacyjnych) oraz od 8.00 do 22.00 (w dni wolne od zajęć) odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 5.

Kategorie wynajmu i użyczenia:

  1. nieodpłatnie - imprezy rekreacyjno - sportowe organizowane przez uczniów PESS i EGS, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą po złożeniu wniosku do dyrektora.

  2. pełnopłatnie - wynajęcie pomieszczeń i obiektów sportowych przez firmy lub osoby fizyczne.

§ 6.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia rekreacyjno - sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora.

§ 7.

Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę, z którą podpisano umowę najmu. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z umową.

§ 8.

Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe w tym zakresie.

§ 9.

Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie wymienionych w umowie pod groźbą rozwiązania jej.

§ 10.

W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczone do obiektu szkolnego.

§ 11.

Dyrektor placówki oświatowej ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji przez inne podmioty oraz zmianę godzin funkcjonowania obiektu.

§ 12.

W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor PESS i EGS w Rumi.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTU SPORTOWEGO

w PESS w Rumi

1. Obiekty sportowe:

- sala gimnastyczna z używalnością zaplecza sanitarnego - 50,00 zł /h

2. Pomieszczenia PESS i EGS udostępnione do wynajmu jednorazowo:

- sala komputerowa - 35,00 zł / h

- pomieszczenia dydaktyczne – 25,00 zł / h

- hol – 23,00 zł / h

Sala gimnastyczna Ekologicznej Szkoły SpołecznejSala gimnatyczna Rumia ESS

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl