DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

Cze 10, 2020 | Nauczanie stacjonarne

DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH
Wyrażam zgodę na udział mego dziecka ………………………………………………………………………
w stacjonarnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w okresie
od …………………………. do ………………………. w godzinach od………………… do ……………………
odbywających się na terenie Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przez opiekuna grupy termometrem bezdotykowym
w przypadku podejrzenia u dziecka wystąpienia gorączki.
Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły w przypadku stwierdzenia
temperatury oraz wystąpienia niepokojących objawów oraz obserwacji dziecka
i poinformowania sekretariatu Szkoły o potwierdzeniu zakażenia SARS-COV-2.
Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka najpóźniej do godziny 15.00.
W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających punktualny odbiór dziecka niezwłocznie
kontaktuje się z opiekunem grupy informując o zaistniałych trudnościach związanych
z odbiorem dziecka.
Oświadczam, że zapoznała/e/m się z poniższymi informacjami przesłanymi drogą Librus oraz
w pełni je akceptuję:
• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia
15.05.2020
• procedury postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika PESS ryzyka zakażenia
wirusem SARS-COV-2
• procedury postępowania w przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego na terenie PESS
ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2
• zasady organizacji zajęć stacjonarnych od dnia 25.05.2020r.
Informacje zawarte w wymienionych wyżej dokumentach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych
rozporządzeń i rekomendacji GIS, MEN, MZ oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej występującej w naszym
regionie
Rumia, …………………………….. ………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego