Terminarz pracy Rady Pedagogicznej

Terminarz pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 

Wydarzenie Termin
Rada pedagogiczna 26.08.2019
Rada pedagogiczna zatwierdzająca:

-Szkolny zestaw programów

-Program Wychowawczo Profilaktyczny

-Ważniejsze wydarzenia w życiu Szkoły

-Terminarz pracy Rady Pedagogicznej

oraz inne dokumenty Szkoły

28.08. 2019
Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019
Rada pedagogiczna 10.09.2019
Zebranie z Rodzicami 10.09.2019
Spotkanie zespołu nauczycieli, -analiza wyników egzaminu zewn. programy naprawcze. 24.09.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 1.10.2019
Rada pedagogiczna – śródokresowa – analiza wyników nauczania 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na półrocze z przedmiotów       i ocenie zachowania 10.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych /nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 3.01.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 3-6.01.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna PESS 7.01.2020
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 7.01.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie podsumowanie pracy w I półrocze.r.szk.2019/2020 9.01.2020
Przerwa- Ferie zimowe 13-26.01.2020
Zebranie z Rodzicami 3.03.2020
Rada pedagogiczna – śródokresowa -analiza wyników nauczania 7.04.2020
Zebranie z Rodzicami 7.04.2020
Przerwa wiosenna 8-14.04.2020
Egzamin Ósmoklasisty 21-23.04.2020
Zebranie   z Rodzicami – przekazanie  informacji o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania 12.05.2020
Zebranie z Rodzicami-konsultacje 2.06.2020
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych / nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 15.06.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 15-18.06.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna 18.06.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie -podsumowanie pracy w r. szk. 2019/20 23.06.2020
Zakończenie roku szkolnego kl. VIII 24.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020
Rady Pedagogiczne szkoleniowe zgodnie z potrzebami
Z przyczyn organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie