Regulamin zdalnego nauczania

Cze 10, 2020 | Nauczanie zdalne

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej – Rumia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rada Pedagogiczna w dniu 27 marca 2020r. przyjęła do stosowania „Zasady zdalnego nauczania” obowiązujące w PESS Rumia.

Założenia ogólne:

Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o tygodniowy plan lekcji.
Nauczyciel w miarę możliwości technicznych, lokalowych i zdrowotnych prowadzi również zajęcia w trybie video /konferencji przy użyciu programu Zoom (ewentualnie Skype) lub innych aplikacji zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
Zajęcia w trybie video/audio konferencji trwają nie dłużej niż 45 minut (w tym czas na organizację pracy). Dziennie można przeprowadzić nie więcej niż 4 zajęć tego rodzaju.
Konsultacje rodziców z nauczycielami ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu Librus.
Wychowawca klasy organizuje konsultacje i spotkania on-line dla Rodziców.
Zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, spotkania z pedagogiem, psychologiem ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu platformy Librus. (porady, konsultacje, grupy wsparcia).
Zajęcia lub konsultacje mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą nauczyciela
i pozostałych uczestników zajęć lub konsultacji.
Uczeń i Nauczyciel mają prawo do odpoczynku pomiędzy zajęciami, celem zmniejszenia ryzyka zmęczenia pracy przy komputerze.

Zasady pracy zdalnej

Dla Ucznia:

Uczniowie są zobowiązani do technicznej gotowości do zajęć online na 10 min przed planowanym rozpoczęciem lekcji (włączony komputer z dostępem do internetu lub notebook, tablet, smartfon, zalogowanie do platformy Librus lub konta poczty elektronicznej).

Ponadto uczeń powinien

pracować w skupieniu, nie rozmawiać, chyba, że o zabranie głosu poprosi nauczyciela,
pracować samodzielnie, bez udziału rodziców czy opiekunów,
nie korzystać z czatu bez zgody nauczyciela, samowolnie nie robić użytku z tablicy „white board”,
pracować przy włączonych kamerkach i mikrofonach celem potwierdzenia samodzielności działań.

Nauczyciel winien

oceniać aktywność, samodzielność i zaangażowanie ucznia w zajęciach,
nagradzać za postawę jak; pilność, terminowość, jakość prac domowych, zdalną pomoc kolegom w nauce.
monitorować aktywność ucznia poprzez reagowanie, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i szukanie przyczyn jego postawy,
umożliwić dyrektorowi i wicedyrektorom obserwację zajęć,
przeprowadzać zajęcia punktualnie.

Rodzic winien

jak najszybciej poinformować wychowawcę i nauczycieli o trudnościach ucznia w uczestniczeniu w zajęciach, aby można było ustalić sposób pomocy oraz wsparcia dla dziecka,
zachęcać dziecko do systematycznego uczenia się, nagradzać za pilność, systematyczność i samodzielną naukę,
zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu przez dziecko,
nie asystować dziecku na zajęciach zdalnych celem wykształcenia samodzielności jako jednego .

Zasady oceniania ucznia

Nauczyciel informuje klasę/grupę o formach sprawdzania wiedzy.
Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiedzy mając na uwadze możliwości techniczne dostępne w danej klasie/grupie i dostosowuje je do tych możliwości.
Zaleca się stosowanie formy projektowej i ocenianie za aktywność/zaangażowanie uczniów
w zajęciach.
Można oceniać pracę uczniów przy użyciu narzędzi dostępnych w różnych platformach, w których uczeń i rodzic mogą otrzymać informacje zwrotne.
Oceny należy wpisać do dziennika elektronicznego.
Informacje o ocenach, postępach w nauce, uwagach dotyczących zachowania ucznia czy innych są przekazywane indywidualnie do ucznia i jego rodziców wyłącznie za pomocą platformy Librus.

Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności w okresie prowadzenia zajęć online w PESS.

Interakcja z uczniem w trakcie prowadzonych zajęć jest podstawową formą monitorowania, jednakże nie jedyną.
Na zajęciach uczniowie otrzymują 1 zadanie domowe, które jest weryfikowane na kolejnej lekcji.
W ramach korzystania z materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dostępnych na stronach internetowych MEN, a także materiałów dostępnych na innych platformach użytkowanych przez nauczycieli PESS, uczniowie przesyłają Nauczycielowi prace.
Dopuszcza się ocenianie odpowiedzi ustnej na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu i po uprzednim poinformowaniu uczniów.