Regulamin zdalnego nauczania

Cze 10, 2020 | Nauczanie zdalne

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej – Rumia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rada Pedagogiczna w dniu 27 marca 2020r. przyjęła do stosowania „Zasady zdalnego nauczania” obowiązujące w PESS Rumia.

Założenia ogólne:

Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o tygodniowy plan lekcji.
Nauczyciel w miarę możliwości technicznych, lokalowych i zdrowotnych prowadzi również zajęcia w trybie video /konferencji przy użyciu programu Zoom (ewentualnie Skype) lub innych aplikacji zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
Zajęcia w trybie video/audio konferencji trwają nie dłużej niż 45 minut (w tym czas na organizację pracy). Dziennie można przeprowadzić nie więcej niż 4 zajęć tego rodzaju.
Konsultacje rodziców z nauczycielami ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu Librus.
Wychowawca klasy organizuje konsultacje i spotkania on-line dla Rodziców.
Zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, spotkania z pedagogiem, psychologiem ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu platformy Librus. (porady, konsultacje, grupy wsparcia).
Zajęcia lub konsultacje mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą nauczyciela
i pozostałych uczestników zajęć lub konsultacji.
Uczeń i Nauczyciel mają prawo do odpoczynku pomiędzy zajęciami, celem zmniejszenia ryzyka zmęczenia pracy przy komputerze.

Zasady pracy zdalnej

Dla Ucznia:

Uczniowie są zobowiązani do technicznej gotowości do zajęć online na 10 min przed planowanym rozpoczęciem lekcji (włączony komputer z dostępem do internetu lub notebook, tablet, smartfon, zalogowanie do platformy Librus lub konta poczty elektronicznej).

Ponadto uczeń powinien

pracować w skupieniu, nie rozmawiać, chyba, że o zabranie głosu poprosi nauczyciela,
pracować samodzielnie, bez udziału rodziców czy opiekunów,
nie korzystać z czatu bez zgody nauczyciela, samowolnie nie robić użytku z tablicy „white board”,
pracować przy włączonych kamerkach i mikrofonach celem potwierdzenia samodzielności działań.

Nauczyciel winien

oceniać aktywność, samodzielność i zaangażowanie ucznia w zajęciach,
nagradzać za postawę jak; pilność, terminowość, jakość prac domowych, zdalną pomoc kolegom w nauce.
monitorować aktywność ucznia poprzez reagowanie, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i szukanie przyczyn jego postawy,
umożliwić dyrektorowi i wicedyrektorom obserwację zajęć,
przeprowadzać zajęcia punktualnie.

Rodzic winien

jak najszybciej poinformować wychowawcę i nauczycieli o trudnościach ucznia w uczestniczeniu w zajęciach, aby można było ustalić sposób pomocy oraz wsparcia dla dziecka,
zachęcać dziecko do systematycznego uczenia się, nagradzać za pilność, systematyczność i samodzielną naukę,
zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu przez dziecko,
nie asystować dziecku na zajęciach zdalnych celem wykształcenia samodzielności jako jednego .

Zasady oceniania ucznia

Nauczyciel informuje klasę/grupę o formach sprawdzania wiedzy.
Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiedzy mając na uwadze możliwości techniczne dostępne w danej klasie/grupie i dostosowuje je do tych możliwości.
Zaleca się stosowanie formy projektowej i ocenianie za aktywność/zaangażowanie uczniów
w zajęciach.
Można oceniać pracę uczniów przy użyciu narzędzi dostępnych w różnych platformach, w których uczeń i rodzic mogą otrzymać informacje zwrotne.
Oceny należy wpisać do dziennika elektronicznego.
Informacje o ocenach, postępach w nauce, uwagach dotyczących zachowania ucznia czy innych są przekazywane indywidualnie do ucznia i jego rodziców wyłącznie za pomocą platformy Librus.

Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności w okresie prowadzenia zajęć online w PESS.

Interakcja z uczniem w trakcie prowadzonych zajęć jest podstawową formą monitorowania, jednakże nie jedyną.
Na zajęciach uczniowie otrzymują 1 zadanie domowe, które jest weryfikowane na kolejnej lekcji.
W ramach korzystania z materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dostępnych na stronach internetowych MEN, a także materiałów dostępnych na innych platformach użytkowanych przez nauczycieli PESS, uczniowie przesyłają Nauczycielowi prace.
Dopuszcza się ocenianie odpowiedzi ustnej na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu i po uprzednim poinformowaniu uczniów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close