Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Cze 10, 2020 | Nauczanie stacjonarne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
podstawowych – edukacja
wczesnoszkolna
Organizacja zajęć w szkole podstawowej:
 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za
zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj
niepełnosprawności uczniów.
 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni,
innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni
sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię
każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w
niej znajdują.
 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
lub dezynfekować.
 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce –
jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1
. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.
 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu
pomiędzy nimi.
 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie
czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.
 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.
 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się
ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym
pomieszczeniu,
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z
informacji zebranych od rodziców.
 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2
na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r.
poz. 639).
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w
odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.
 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w
wyznaczonych obszarach.
 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest
dezynfekcja po każdym użyciu.
 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia
jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.
 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
 Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie
ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i
nos.
 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych
dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w
przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej
GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkachoswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości
odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego
przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków,
czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe
naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny
być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca
się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po
myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe
zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i porcjowania/nakładania
dostarczonych posiłków.
 Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w
pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały
sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany,
pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej
placówce będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracowników szkoły
 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60.
roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy
tzw. podwyższonego ryzyka.
 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
* Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in.
następujące założenia:
1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów
prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat
sanitarny.
5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
służb medycznych.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek*.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close