Zajęcia rewalidacyjne na terenie Szkoły

Maj 25, 2020 | Aktualności szkolne, Ogłoszenia, Ważne informacje

Od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału dziecka w takich zajęciach. Prosimy o zapoznanie się z procedurą.

PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
W PESS Rumia
PODCZAS PANDEMII

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIÓW Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PODCZAS PANDEMII:

– Uczeń przyprowadzany jest na zajęcia rewalidacyjne 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, jeśli nie pozostaje tego dnia pod opieką świetlicy, skąd odbierany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

– W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy chorobowe.

– Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.

– O nieobecności dziecka należy z wyprzedzeniem poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia w sposób ustalony z tym nauczycielem.

– Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do głównego wejścia szkoły, skąd odbierane jest przez pracownika placówki. Jeśli dziecko przychodzi na zajęcia bez opieki osoby dorosłej, oczekuje przed wejściem do szkoły na pracownika placówki.

– Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

W przypadku braku zgody, szkoła nie ma możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.

– Po wejściu do szkoły, uczeń dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę.

– Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę na czas drogi do/ze szkoły.

– Uczniowie do placówki nie wnoszą żadnych zbędnych rzeczy z domu (książek, zabawek). Pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia zmieniają obuwie, pozostawiając okrycie wierzchnie i telefon komórkowy w szatni.

– Osoba odbierająca dziecko po zakończeniu zajęć oczekuje przy wejściu głównym szkoły, zachowując dystans 2 metrów między innymi dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

– Należy unikać przyprowadzania/odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘC REWALIDACYJNYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII:

– Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniami indywidualnie, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, z zachowaniem minimalnej przestrzeni do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali tj. 4 m2 na jednego uczestnika zajęć.

– Nauczyciel prowadzi zajęcia z zapewnieniem ochrony indywidualnej tj. maska lub przyłbica i rękawiczki, zachowując minimalny dystans społeczny 1,5 m w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

– Dziecko w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości psychofizycznych powinno korzystać z ochrony indywidualnej np. maseczki.

– Konieczne jest przestrzeganie zasad higieny: higieny mycia rąk, higieny górnych dróg oddechowych podczas kaszlu i kichania poprzez zakrywanie ust łokciem lub chusteczką.

– Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

– W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący, a następnie bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.

– Uczniowie używają własnych przyborów szkolnych, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań, po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem prowadzącym.

– Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka indywidualne karty pracy i umyte lub zdezynfekowane pomoce edukacyjne.

– Pomieszczenia, w których przebywają dzieci muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, a zajęcia ruchowe prowadzone przy otwartych oknach.

– Po każdych zajęciach sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze itp. są myte lub dezynfekowane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.

– Nauczyciel w czasie zajęć nie powinien mieć na rękach biżuterii poniżej łokcia, utrudniającej prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close