Zajęcia rewalidacyjne na terenie Szkoły

Maj 25, 2020 | Aktualności szkolne, Ogłoszenia, Ważne informacje

Od 18 maja 2020 r. na terenie szkoły odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału dziecka w takich zajęciach. Prosimy o zapoznanie się z procedurą.

PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
W PESS Rumia
PODCZAS PANDEMII

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIÓW Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PODCZAS PANDEMII:

– Uczeń przyprowadzany jest na zajęcia rewalidacyjne 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, jeśli nie pozostaje tego dnia pod opieką świetlicy, skąd odbierany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

– W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy chorobowe.

– Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.

– O nieobecności dziecka należy z wyprzedzeniem poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia w sposób ustalony z tym nauczycielem.

– Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do głównego wejścia szkoły, skąd odbierane jest przez pracownika placówki. Jeśli dziecko przychodzi na zajęcia bez opieki osoby dorosłej, oczekuje przed wejściem do szkoły na pracownika placówki.

– Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

W przypadku braku zgody, szkoła nie ma możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia rewalidacyjne.

– Po wejściu do szkoły, uczeń dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę.

– Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę na czas drogi do/ze szkoły.

– Uczniowie do placówki nie wnoszą żadnych zbędnych rzeczy z domu (książek, zabawek). Pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia zmieniają obuwie, pozostawiając okrycie wierzchnie i telefon komórkowy w szatni.

– Osoba odbierająca dziecko po zakończeniu zajęć oczekuje przy wejściu głównym szkoły, zachowując dystans 2 metrów między innymi dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

– Należy unikać przyprowadzania/odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘC REWALIDACYJNYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII:

– Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniami indywidualnie, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, z zachowaniem minimalnej przestrzeni do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali tj. 4 m2 na jednego uczestnika zajęć.

– Nauczyciel prowadzi zajęcia z zapewnieniem ochrony indywidualnej tj. maska lub przyłbica i rękawiczki, zachowując minimalny dystans społeczny 1,5 m w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

– Dziecko w sposób dostosowany do jego wieku i możliwości psychofizycznych powinno korzystać z ochrony indywidualnej np. maseczki.

– Konieczne jest przestrzeganie zasad higieny: higieny mycia rąk, higieny górnych dróg oddechowych podczas kaszlu i kichania poprzez zakrywanie ust łokciem lub chusteczką.

– Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

– W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący, a następnie bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.

– Uczniowie używają własnych przyborów szkolnych, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań, po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem prowadzącym.

– Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka indywidualne karty pracy i umyte lub zdezynfekowane pomoce edukacyjne.

– Pomieszczenia, w których przebywają dzieci muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, a zajęcia ruchowe prowadzone przy otwartych oknach.

– Po każdych zajęciach sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze itp. są myte lub dezynfekowane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.

– Nauczyciel w czasie zajęć nie powinien mieć na rękach biżuterii poniżej łokcia, utrudniającej prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.