Zarządzenie Dyrektora w sprawie prowadzenie zajęć na odległość

Paź 25, 2020 | Nauczanie zdalne

Zarządzenie nr 6/2020-2021

Dyrektora PESS Rumia z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
na odległość w PESS Rumia

§ 1.

Na podstawie:

 1. art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374);

 2. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389);

 3. Rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1539);

 4. Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 poz. 1870).

Dyrektor Szkoły ustala organizację w procesie pracy zdalnej w PESS Rumia obowiązującą
od dnia 26 października 2020r.

Informacje ogólne

§ 2.

 1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8.00 i trwają od poniedziałku do piątku.

 2. Zajęcia odbywają się w oparciu o tygodniowy plan lekcji zamieszczony w Librusie.

 3. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają przy wykorzystaniu platformy ZOOM, docelowo TEAMS.

 4. Zajęcia trwają nie dłużej niż 45 minut, czas pracy przed włączonym ekranem nie powinien przekraczać 25 min, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Nauczyciel prowadzący.

 5. Lekcję zdalną zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają.

 6. Uczeń i Nauczyciel mają prawo do odpoczynku pomiędzy zajęciami. Wszystkie przerwy trwają
  10 minut, z wyjątkiem obiadowej 15 min.

 7. Uczniom, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, szkoła zapewnia nauczanie zdalne w szkole, które organizuje wychowawca klasy.

 8. Pracownik szkoły podczas wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest przestrzegać wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych określonych w Regulaminie ochrony danych osobowych PESS Rumia.

Zasady pracy zdalnej

§ 3.

 1. Nauczyciele PESS Rumia w związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykonują:

 1. pracę w siedzibie szkoły i prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość lub,

 2. pracę zdalnie w miejscu zamieszkania, na wniosek złożony do Dyrektora Szkoły.

 1. Nauczyciel powiadamia e-mailowo lub telefonicznie Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy.

§ 4.

Nauczyciel w ramach pracy zdalnej jest zobowiązany do:

    1. udostępniania uczniom „tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania” oraz poleceń do wykonania, a także formę i termin zaliczenia,

    2. sprawdzania obecności uczniów na zajęciach,

    3. regularnego wpisywania ocen i innych niezbędnych informacji do Librusa,

    4. wysyłania informacji zwrotnych do ucznia/rodziców na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych,

    5. przeprowadzania konsultacji z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem,

    6. prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych.

    7. prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem ustalonych metod i technik kształcenia
     na odległość,

    8. przekazania uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć, takich jak:

   1. prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,

   2. telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak i typowo internetowe,

   3. książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek,

   4. film – oferowany przez telewizje internetowe,

   5. platformy medialne – oferujące różnorodne rodzaje usług,

   6. portale informacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń w danej dziedzinie.

§ 5.

Uczniowie w czasie nauczania zdalnego zobowiązani są do:

 1. czynnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych przy wykorzystaniu ZOOM, TEAMS,

 2. technicznej gotowości na 5 min przed planowanym rozpoczęciem lekcji,

 3. używania kamery i mikrofonu celem potwierdzenia samodzielności działań,

 4. poddawania się sprawdzaniu wiedzy w sposób ustalony z nauczycielem (kartkówka, sprawdzian, test, odpowiedź ustana, praca pisemna i inne),

 5. stosowania kulturalnych form komunikacji na zajęciach,

 6. niespożywania posiłków na zajęciach,

 7. skontaktowania się z nauczycielem danego przedmiotu w przypadku pojawienia się problemów technicznych u ucznia, poprzez Librus lub kontakt telefoniczny ze szkołą,

 8. codziennego logowania się do dziennika elektronicznego, odczytywania wiadomości, zapoznawania się z zadaniami do wykonania.

§ 6.

Wychowawca klasy w czasie nauczania zdalnego jest odpowiedzialny za:

 1. przeprowadzenie zajęć nt. bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach, bezpiecznego Internetu,

 2. sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie i rodzice mają dostęp do dziennika oraz kont na Teamsach,

 3. monitorowanie ilości zadawanych prac, obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami sposób realizacji materiału, który umożliwi uczniom jego opanowanie i wykonanie;

 4. monitorowanie ilości czasu spędzanego przez uczniów przed ekranem;

 5. zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktowanie się z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na zajęciach prowadzonych zdalnie;

 6. poinformowanie dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami;

 7. realizację treści zgodnych z planem pracy wychowawczej.

§ 7.

Rodzice w czasie nauczania zdalnego zobowiązani są do:

    1. poinformowania wychowawcy i nauczycieli o trudnościach ucznia w uczestniczeniu w zajęciach, problemach technicznych i innych,

    2. zachęcania ucznia do systematycznego uczenia się,

    3. nagradzania za pilność, systematyczność i samodzielną naukę,

    4. zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczne korzystanie przez dziecko z Internetu,

    5. nieasystowania uczniowi na zajęciach zdalnych.

§ 8.

Pedagog szkolny, psychologa, logopeda, terapeuta w czasie nauczania zdalnego zobowiązani są do:

    1. prowadzenia porad i konsultacji związanych ze zgłaszanymi przez rodziców problemami;

    2. organizowania pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii;

    3. udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących:

     1. motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nauki,

     2. sposobów radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami w czasie pandemii,

     3. bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, cyberprzemocy,

     4. działań o charakterze profilaktycznym,

    4. wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez;

     1. opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych – przekazywanie zadań z instrukcją
      do wykonania oraz materiałów edukacyjnych – filmiki edukacyjne, gry, zabawy, bajki, aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych, nagrywanie piosenek, rymowanek, ćwiczeń oraz zadań do wykonania razem z rodzicami,

     2. rozmowy wspierające, prowadzone z uczniami i rodzicami mające na celu
      m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, osamotnienia, odizolowania, motywowanie do nauki w warunkach zdalnych;

     3. kontakty z nauczycielami i specjalistami: telefoniczny, mailowy, wideokonferencje,

     4. prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych, mailowych lub w innej, wspólnie ustalonej formie dla rodziców;

     5. prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

§ 9.

Nauczyciel bibliotekarz w czasie nauczania zdalnego jest zobowiązany do

 1. prowadzenia działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki,
  w tym z lekturami szkolnymi,

 2. udostępniania w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Organizacja pracy na lekcji

§ 10.

 1. Zajęcia mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą nauczyciela i pozostałych uczestników zajęć.

 2. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów weryfikując obecność na podstawie wizji i fonii.

 3. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku Librus obecność zdalną, nieobecność zdalną lub spóźnienie.

 4. Prace klasowe zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, a ich termin jest wpisany w Terminarz dziennika elektronicznego.

 5. Liczba sprawdzianów online i prac klasowych nie może być większa niż cztery sprawdziany
  i 1 praca klasowa w tygodniu, przy czym jeden sprawdzian online lub praca klasowa w danym dniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprawdzian, praca klasowa zostały przełożone na prośbę uczniów.

 6. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online oraz uczeń, któremu w tracie sprawdzianu nastąpiła utrata połączenia kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu i wspólnie ustalają indywidualny termin i formę zaliczenia dostosowaną do możliwości technicznych i sprzętowych ucznia.

 7. Na życzenie Nauczyciela, dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, przeprowadzanie prac klasowych/egzaminów próbnych na terenie szkoły w Sali gimnastycznej, w reżimie sanitarnym, w odległości min 2m od siebie, po co najmniej dwudniowym wcześniejszym powiadomieniu uczniów i ustaleniu daty i godziny rozpoczęcia pracy klasowej z dyrektorem szkoły.

Ocenianie uczniów

§ 11.

 1. Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiedzy mając na uwadze możliwości techniczne dostępne w danej klasie/grupie l informuje ich o formach sprawdzania wiedzy.

 2. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób (sms, wersja papierowa lub inne).

 3. Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązani są do

 1. monitorowania aktywności ucznia poprzez reagowanie, gdy uczeń nie wykazuje aktywności i szukanie przyczyn jego postawy,

 2. oceniania według skali ocen zgodnej z zapisami Statutu szkoły oraz ich uzasadniania,

 3. na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się:

 1. poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, konstrukcja pracy, język itp.),

 2. systematyczność w kontakcie z nauczycielami (w tym dotycząca przesyłania prac);

 3. samodzielność: nagradzanie za postawę jak; pilność, terminowość, jakość prac domowych, zdalną pomoc kolegom w nauce,

 4. analizę wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi np. przesłanie plików
  z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń,

 5. aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów; wykonywanie ćwiczeń na żywo,

 1. Przy ustalaniu oceny zachowania Ucznia w okresie nauki zdalnej uwzględnia
  się: systematyczność, sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość
  w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kultura w sposobie komunikowania
  się online oraz aktywność na zajęciach.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w statucie, czy powyższym zarządzeniu oraz w kwestiach spornych, po rozpoznaniu sprawy, rozstrzygnięcia sprawy dokonuje dyrektor szkoły.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Elżbieta Januszewska

Dyrektor PESS Rumia

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close