Program Szkolnego Klubu Wolontariatu
w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi

 

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest „ Co robisz dla innych?”

Martin Luther King

WSTĘP

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Przeprowadzona wstępna diagnoza pokazała, że młodzież z PESS w Rumi jest zainteresowana wolontariatem, jednocześnie nie wie na jego temat zbyt wiele. Tak więc ważnym jest stwarzanie dla tych młodych takich możliwości, aby mogli poszerzać swoją wiedzę o wolontariacie oraz angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne.
Program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla grona pedagogicznego. Oferta skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

1. Zapoznanie młodych osób z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

3. Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusze.

4. Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

8. Nauka samorządności.

9. Realizacja lokalnych projektów.

10. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

11. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych klas.

13.Uświadomienie, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

14.Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

 

PLAN DZIAŁANIA

Działalność wolontariuszy uczestniczących w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu ukierunkowana jest na dwa obszary:

Środowisko szkolne

Działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna.

W tym nasi uczniowie mogą :

♥ prowadzić lekcje wyrównawcze dla młodszych uczniów

♥ organizować zabawy dla młodszych na przerwach pomiędzy lakcjami

♥ przedstawić pomysły opiekunom i je realizować

Środowisko lokalne

 1. Współpraca z placówkami pomocy społecznej (MOPS w Rumi, Fundacja Dla Was, domy dziecka, domy pomocy społeczne, schroniska dla zwierząt i inne).
 2. Szlachetna Paczka
 3. Pomoc dla Łaźni – Boża Przystań.
 4. Współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice).
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 6. Realizowanie projektów lokalnych

Zakłada się, że w wolontariacie akcyjnym będą uczestniczyli chętni uczniowie z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej.

SZKOŁA UMOŻLIWIA UCZNIOM PRACĘ WOLONTARIUSZA I ZDOBYCIE TYM SAMYM PUNKTÓW DO SZKÓŁ ŚREDNICH.

UCZEŃ, KTÓRY MOŻE UZYSKAĆ W/W 3 PUNKTY, POWINIEN W SZKOLE ZREALIZOWAĆ CO NAJMNIEJ 30 GODZIN W SYSTEMATYCZNEJ PRACY WOLONTARIATU.    

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Każdy uczeń Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej może zostać wolontariuszem.
 2. Uczeń który chce pracować w Szkolnym Klubie Wolontariusza musi posiadać pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych.
 3. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 4. Wolontariusz wykonuje swoja pracę rzetelnie, odpowiedzialnie i uczciwie.
 5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 7. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 8. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Szkolnego Klubu Wolontariatu.                                                                                                                              OPIEKUN MONIKA BURKOWSKA I BEATA MIELEWCZYK

Nasi uczniowie we wrześniu odbyli szkolenie Korpusu Solidarności – Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

To propozycja dla osób, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu”.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych, które podzielają podobne wartości takie jak szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

  

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close