Program Szkolnego Klubu Wolontariatu
w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi

 

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest „ Co robisz dla innych?”

Martin Luther King

WSTĘP

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Przeprowadzona wstępna diagnoza pokazała, że młodzież z PESS w Rumi jest zainteresowana wolontariatem, jednocześnie nie wie na jego temat zbyt wiele. Tak więc ważnym jest stwarzanie dla tych młodych takich możliwości, aby mogli poszerzać swoją wiedzę o wolontariacie oraz angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne.
Program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla grona pedagogicznego. Oferta skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

1. Zapoznanie młodych osób z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

3. Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusze.

4. Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

8. Nauka samorządności.

9. Realizacja lokalnych projektów.

10. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.

11. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych klas.

13.Uświadomienie, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

14.Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

 

PLAN DZIAŁANIA

Działalność wolontariuszy uczestniczących w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu ukierunkowana jest na dwa obszary:

Środowisko szkolne

Działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna.

W tym nasi uczniowie mogą :

♥ prowadzić lekcje wyrównawcze dla młodszych uczniów

♥ organizować zabawy dla młodszych na przerwach pomiędzy lakcjami

♥ przedstawić pomysły opiekunom i je realizować

Środowisko lokalne

 1. Współpraca z placówkami pomocy społecznej (MOPS w Rumi, Fundacja Dla Was, domy dziecka, domy pomocy społeczne, schroniska dla zwierząt i inne).
 2. Szlachetna Paczka
 3. Pomoc dla Łaźni – Boża Przystań.
 4. Współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice).
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 6. Realizowanie projektów lokalnych

Zakłada się, że w wolontariacie akcyjnym będą uczestniczyli chętni uczniowie z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej.

SZKOŁA UMOŻLIWIA UCZNIOM PRACĘ WOLONTARIUSZA I ZDOBYCIE TYM SAMYM PUNKTÓW DO SZKÓŁ ŚREDNICH.

UCZEŃ, KTÓRY MOŻE UZYSKAĆ W/W 3 PUNKTY, POWINIEN W SZKOLE ZREALIZOWAĆ CO NAJMNIEJ 30 GODZIN W SYSTEMATYCZNEJ PRACY WOLONTARIATU.    

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Każdy uczeń Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej może zostać wolontariuszem.
 2. Uczeń który chce pracować w Szkolnym Klubie Wolontariusza musi posiadać pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych.
 3. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
 4. Wolontariusz wykonuje swoja pracę rzetelnie, odpowiedzialnie i uczciwie.
 5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 7. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 8. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Szkolnego Klubu Wolontariatu.                                                                                                                              OPIEKUN MONIKA BURKOWSKA I BEATA MIELEWCZYK

Nasi uczniowie we wrześniu odbyli szkolenie Korpusu Solidarności – Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

To propozycja dla osób, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu”.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych, które podzielają podobne wartości takie jak szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.