Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do następujących Oddziałów:

 •  Przedszkolnych
 •  Klas pierwszych
 •  Do klas II – VIII (nabór uzupełniający).

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i podjęciem decyzji uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej oraz Statutem Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, które to dokumenty są dostępne na stronie internetowej Szkoły.

ZASADY REKRUTACJI

Etap I złożenie podania.

ZASADY REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Rodzice dzieci kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając
 • formularz zgłoszeniowy dziecka,
 • opinię nauczyciela edukacji przedszkolnej, dziecka, które realizowało przygotowanie przedszkolne oraz wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),
 • opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci 6-letnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego,
 • kartę gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole
 • potwierdzenie dokonania wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko.
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł. na każde dziecko
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci:
 • posiadające rodzeństwo uczące się w szkole (obecni uczniowie oraz absolwenci),
 • pracowników szkoły,
 • absolwentów szkoły.
Etap II Rozmowa z rodzicami i dzieckiem – luty/marzec 2022r.

Po złożeniu wymaganych dokumentów, rodzice wraz z dzieckiem zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły. W przypadku niezgłoszenia się rodziców wraz z dzieckiem na rozmowę w wyznaczonym przez Szkołę terminie, rezerwacja miejsca ulega anulowaniu.

Rozmowa dyrektora z rodzicami dotyczy proponowanych w szkole form wychowania i edukacji, omówienia zasad współpracy ze szkołą oraz finansowania nauki.

W tym samym czasie pedagog/psycholog szkolny przeprowadza spotkanie z dzieckiem, podczas którego dokona oceny m.in.

 1. poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka;
 2. poziomu rozwoju społecznego;
 3. poziomu koncentracji uwagi;
 4. umiejętności dostosowania się do obowiązujących zasad.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych
oraz wyniki, służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i objęte są tajemnicą służbową.

 

Etap III Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły – marzec 2022

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 1. złożonych dokumentów,
 2. dokonanej opłaty rekrutacyjnej,
 3. wyników obserwacji i rozmów z dzieckiem podczas spotkania z pedagogiem szkolnym,
 4. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych z rodzicami,
 5. opinii komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodzą przewodniczący dyrektor szkoły oraz członkowie: wicedyrektorzy, psycholog, pedagog, logopeda. nauczyciele wczesnej edukacji.

Dyrektor, jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej, zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć lub złego zachowania dziecka, a także braku zgody rodziców na zasady panujące w szkole.

Dyrektor przekazuje rodzicom decyzję pozytywną lub negatywną o nawiązaniu współpracy.

W sytuacji odmowy przyjęcia dziecka do szkoły względnie rezygnacji z procesu rekrutacji przez rodziców do dnia podpisania umowy szkoła dokonuje zwrotu wpisowego.


Etap IV Podpisanie umowy – kwiecień 2022r.

Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji członkowskiej o przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Społecznej w Rumii oraz podpisanie umowy o naukę dziecka w szkole. Umowa określa prawa i obowiązki Stowarzyszenia jako organu prowadzącego szkołę oraz Rodziców, którzy powierzają szkole kształcenie dziecka.

Etap V Zebranie informacyjne i integracyjne – CZERWIEC 2022r.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje w czerwcu 2022r :                                                                                                                            a)zebranie dla rodziców wszystkich przyjętych uczniów, dzieci,                                          b)spotkanie integracyjne z przyszłym wychowawcą dla zakwalifikowanych uczniów.

Prosimy śledzić wiadomości na stronie internetowej o terminach planowanych spotkań.

  1. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.
  2. Od dzieci aplikujących do klas od 4 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów.
  3. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
  4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
  5. Zainteresowane osoby w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt:
   • telefoniczny: 0 58 671 13 92
   • e mailowy: ess.rumia@wp.pl
  Dzień Otwarty – LUTY, kwiecień 2022r.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do Naszej szkoły na:

  1. Dzień Otwarty,
  2. Wycieczki po szkolnych salach lekcyjnych,
  3. Spotkania z potencjalnymi kandydatami do szkoły i ich rodzicami z obecnością dyrektora, uczniów i zespołu rekrutacyjnego.
  Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klas IV-VIII
  1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:
  • formularz zgłoszeniowy dziecka,
  • wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sytuacji kiedy dziecko je posiada,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 750 zł.
  1. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.
  2. Od dzieci aplikujących do klas od 4 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów.
  3. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
  4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
  5. Zainteresowane osoby w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt:

  Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close