Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do następujących oddziałów:

 •  2 oddziałów przedszkolnych – OA, OB
 • 1 oddziału klasy pierwszej – IC (do klas IA, IB rekrutacja zamknięta)
 • do klas IV – VIII (nabór uzupełniający).

Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i podjęciem decyzji uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej oraz Statutem Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi, które to dokumenty są dostępne na stronie internetowej Szkoły.

ZASADY REKRUTACJI

Etap I złożenie podania – od 10 stycznia 2020r.

Rodzice dzieci kandydatów do „OA i OB” i klasy IC składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

Podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając:

  1. formularz zgłoszeniowy dziecka,
  2. opinię nauczyciela przedszkolnego dla dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne oraz wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),
  3. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego,
  4. kartę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  5. potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 750 zł.
Etap II Dni Otwarte – luty 2020r.

Co roku, Szkoła organizuje Dni Otwarte, na które zaprasza rodziców z dziećmi zainteresowanymi nauką w PESS Rumia. Podczas Dni Otwartych dzieci uczestniczą
w zabawach i warsztatach integracyjno-edukacyjnych z udziałem nauczyciela, pedagoga
i psychologa szkolnego, a rodzice zapoznawani są z założeniami szkoły i jej modelem wychowawczo-edukacyjnym.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów i rodziców oddziałów O i klas I w dniach:

 1. 12.02.2020r. – na Dzień Otwarty Ekologa, godz. 17.00 do 19.00,
 2. 25.02.2020r. – na zajęcia kreatywne dzieci oddziałów O prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00 – 18.00, sala MDK,
 3. prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00-18.00, sala nr 20
 4. 25.02.2020r. – na spotkanie rodziców klas O i I z Dyrekcją Szkoły, godz. 17.00 – 18.00, hol górny szkoły.

Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z proponowanego terminu, umawiane są spotkania indywidualne w terminie do końca lutego 2020r.

Etap III rozmowa z rodzicami i dzieckiem.

Po złożeniu wymaganych dokumentów, po realizacji zajęć przez dziecko, rodzice wraz z dzieckiem mogą zostać dodatkowo zaproszeni na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły. Rozmowa dotyczyć będzie proponowanych w szkole form wychowania i edukacji, omówienia zasad współpracy ze szkołą oraz finansowania nauki. W tym samym czasie pedagog/psycholog szkolny przeprowadzi spotkanie z dzieckiem, podczas którego dokona dodatkowej oceny m.in.:

 • poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • poziomu rozwoju społecznego;
 • umiejętności dostosowania się do obowiązujących zasad;
 • poziomu koncentracji uwagi.

W przypadku niezgłoszenia się rodziców wraz z dzieckiem na rozmowę w wyznaczonym przez Szkołę terminie, rezerwacja miejsca ulega anulowaniu, a wpisowe przechodzi na rzecz szkoły.

W zabawach i warsztatach integracyjno-edukacyjnych z udziałem nauczyciela, pedagoga
i psychologa szkolnego, a rodzice zapoznawani są z założeniami szkoły i jej modelem wychowawczo-edukacyjnym.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów i rodziców oddziałów O i klas I w dniach:

 

 1. 12.02.2020r. – na Dzień Otwarty Ekologa, godz. 17.00 do 19.00,
 2. 25.02.2020r. – na zajęcia kreatywne dzieci oddziałów O prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00 – 18.00, sala MDK,
 3. prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga/psychologa, godz. 17.00-18.00, sala nr 20
 4. 25.02.2020r. – na spotkanie rodziców klas O i I z Dyrekcją Szkoły, godz. 17.00 – 18.00, hol górny szkoły.

Dla tych, którzy nie mogą skorzystać z proponowanego terminu, umawiane są spotkania indywidualne.

Etap IV decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 1. złożonych dokumentów i dokonanej opłaty,
 2. wyników obserwacji dziecka,
 3. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych z rodzicami oraz samym kandydatem,
 4. opinii komisji rekrutacyjnej w skład której wchodzą przewodniczący dyrektor szkoły oraz członkowie: wicedyrektorzy, psycholog, pedagog, logopeda. nauczyciele wczesnej edukacji.

 

Dyrektor, jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej, zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji, w przypadku negatywnej oceny osiągnięć edukacyjnych lub zachowania ucznia, a także braku zgody rodziców na zasady panujące w szkole.

Dyrektor przekazuje rodzicom decyzję pozytywną lub negatywną o nawiązaniu współpracy.

Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz wyniki, służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i objęte są tajemnicą.

W sytuacji odmowy przyjęcia dziecka do szkoły względnie rezygnacji z procesu rekrutacji przez rodziców do dnia podpisania umowy szkoła dokonuje zwrotu wpisowego z potrąceniem kwoty 100zł, na poczet kosztów postępowania rekrutacyjnego.

Etap V podpisanie umowy.

Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji członkowskiej o przystąpienie do Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Społecznej w Rumi (załącznik na stronie) oraz podpisanie umowy o naukę dziecka w szkole (załącznik na stronie).

Umowa określa prawa i obowiązki Stowarzyszenia jako organu prowadzącego szkołę oraz Rodziców, którzy powierzają szkole kształcenie dziecka.

Etap VI zebranie informacyjne i integracyjne.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje:

 1. zebranie dla rodziców wszystkich przyjętych uczniów i dzieci,
 2. spotkanie integracyjne z przyszłym wychowawcą dla zakwalifikowanych dzieci i uczniów.

Prosimy śledzić wiadomości na stronie internetowej o terminach planowanych spotkań.

Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klas IV-VIII
 1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:
 • formularz zgłoszeniowy dziecka,
 • wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sytuacji kiedy dziecko je posiada,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 850 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 750 zł.
 1. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.
 2. Od dzieci aplikujących do klas od 4 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów.
 3. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
 4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
 5. Zainteresowane osoby w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt:

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close