ZASADY REKRUTACJI

Etap wstępny

Etap wstępny

 1. Rodzice dzieci kandydatów do OA, OB i klasy IC składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. podanie rekrutacyjne do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły,

  2. kopię dokumentów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),

  3. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy PESS

85 1500 1025 1210 2003 6786 0000

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej podając w tytule: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, OPŁATA REKRUTACYJNA

Etap I - zajęcia grupowe - 15, 16 stycznia 2024 r.

Etap I – zajęcia grupowe – 15, 16 stycznia 2024 r.

 1. Po złożeniu wymaganych dokumentów, dziecko zaproszone zostaje na zajęcia grupowe, podczas których obserwowany jest poziom dojrzałości szkolnej; rozwój emocjonalny, społeczny, umiejętność dostosowania się do panujących zasad, koncentracja uwagi, kultura osobista.

 2. W terminie 22-26.01.2024 r. rodzice drogą mailową otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji wraz z terminem spotkania z Dyrektorem Szkoły.

Etap II - spotkanie kandydata wraz z rodzicami z Dyrektorem PESS

Etap II – spotkanie kandydata wraz z rodzicami z Dyrektorem PESS – 12-23.02.2024 r.

1. Po zakwalifikowaniu się do II etapu, rodzice w umówionym terminie (12-23.02.2024 r.) przychodzą na spotkanie z dyrektorem, podczas którego następuje rozmowa z kandydatem, rodzicami, a także omówione zostaną zasady współpracy ze szkołą.

2. W dniach 26-29.02.2024 r. rodzice drogą mailową poinformowani zostaną o wynikach II etapu rekrutacji.

 

Etap III – podpisanie umowy

Etap III – podpisanie umowy

1. Do 10.03.2024 r. rodzice kandydatów, którzy pomyślnie przeszli II etap rekrutacji zobowiązani są do:

a) uiszczenia wpisowego na rachunek bankowy PESS:

85 1500 1025 1210 2003 6786 0000

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej podając w tytule: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WPISOWE 2024/2025

b) uzupełnienia niezbędnej dokumentacji

 • formularz zgłoszeniowy

 • deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu PESS

 • dwa zdjęcia legitymacyjne

2. Rodzice zaproszeni zostają do podpisania umowy o kształcenie. Pierwsza umowa podpisywana jest na jeden rok szkolny.

Etap IV – zebranie informacyjne i integracyjne – czerwiec 2024

Etap IV – zebranie informacyjne i integracyjne – czerwiec 2024

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje w czerwcu 2024 r.

  1. zebranie dla rodziców wszystkich przyjętych uczniów, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego; zapoznanie z ofertą Szkoły; ustalenie form współpracy,

  2. spotkanie integracyjne z przyszłym wychowawcą dla zakwalifikowanych uczniów.

Informacje końcowe:

Informacje końcowe:

 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie:

  1. złożonych dokumentów i dokonaniu opłaty,

  2. obserwacji dziecka podczas zajęć grupowych

  3. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych z rodzicami
   oraz z samym kandydatem,

  4. opinii komisji ds. rekrutacji (nauczyciele wczesnej edukacji, psycholog, pedagog, wicedyrektor, logopeda).

 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji
  w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia, braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole, bądź też w przypadku, gdy specyficzne potrzeby dziecka, czy to natury emocjonalnej, ruchowej, czy czysto pedagogicznej nie mogą być w pełni zaspokojone na terenie Szkoły.

 3. Dyrektor Szkoły może nie zakwalifikować dziecka bez podania przyczyny.

 4. Po zakwalifikowaniu kandydata rodzice uzupełniają niezbędną dokumentację:

 • formularz zgłoszeniowy

 • deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu PESS

 • dwa zdjęcia legitymacyjne

 1. Rodzice zaproszeni zostają do podpisania umowy o kształcenie. Pierwsza umowa podpisywana jest na jeden rok szkolny.

 2. Informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka mają prawo otrzymać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

 3. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i są objęte tajemnicą.

 4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany terminów z przyczyn niezależnych.

Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klas IV-VIII

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie rekrutacyjne do
Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:
a. formularz zgłoszeniowy dziecka,
b. kopię świadectwa z poprzedniej klasy
c. wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię/orzeczenie),
d. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Szkoły:
85 1500 1025 1210 2003 6786 0000
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej podając w tytule:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WPISOWE

2. Kandydat do Szkoły wraz z rodzicami zapraszany jest na spotkanie z
Dyrektorem PESS. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka,
jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i
współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.

3. Po pozytywnej decyzji Dyrektora ustalony zostaje termin 2 – 3 dni
adaptacyjnych. Podczas pobytu w szkole, na podstawie testów sprawdzających
ocenie poddany zostaje poziom wiedzy z języka angielskiego, języka polskiego,
matematyki, języka hiszpańskiego (kl 2 – 5) lub j. hiszpańskiego/j. niemieckiego
(kl. 6 – 8). Istnieje możliwość uzupełnienia indywidualnie treści językowych na
terenie szkoły za dodatkową opłatą). Podczas dni adaptacyjnych odbywa się
również spotkanie z psychologiem/pedagogiem oraz wychowawcą, podczas których
badany jest poziom dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

4. Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną
z zachowania przyjmowani są bez konieczności udziału w dniach adaptacyjnych
oraz testów sprawdzających.

5. Po zakwalifikowaniu kandydata rodzice uzupełniają niezbędną dokumentację:
• formularz zgłoszeniowy
• deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu PESS
• dwa zdjęcia legitymacyjne
• deklaracje PESS
• karta zdrowia

6. Rodzice zaproszeni zostają na podpisanie umowy o kształcenie. Pierwsza
umowa podpisywana jest do końca danego roku szkolnego.

7. W przypadku niezakwalifikowania kandydata, rodzicom zwrócone zostaje
wpisowe pomniejszone o koszty związane z procesem rekrutacji.

8. Wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie mają prawo otrzymać informację o
wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

9. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

10. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań oraz ich
wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i są objęte tajemnicą.

11. W przypadku zwolnienia się miejsca w danej klasie, pierwsza osoba z listy
rezerwowej zapraszana jest na dni adaptacyjne.

12. Wysokość wpisowego, opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego i warianty płatności
są do uzyskania dla chętnych w siedzibie szkoły.

13. Zainteresowane osoby, w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem
szkoły prosimy o kontakt:
o telefoniczny: 0 58 671 13 92
o e-mailowy: ess.rumia@wp.pl