UCZEŃ ZDOLNY

Uczeń zdolny to taki, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom twórczy, to znaczy, że charakteryzuje go niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych rzeczy.

Mamy wielu takich uczniów w naszej szkole!

Obejmujemy ich specjalną opieką.

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI (IPN) 


IPN umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których wykazuje on szczególne – wyższe od przeciętnych – predyspozycje do nauki, ale realizowany jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole.

Uczeń może realizować IPN z jednego lub więcej przedmiotów, według programu utworzonego dla niego przez nauczyciela prowadzącego. Program jest dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/indywidualny-program-lub-tok-nauki

 

PROGRAM „ZDOLNI Z POMORZA”

 

Wielu naszych uczniów korzysta z różnych form wsparcia w Programie Zdolni z Pomorza:

  • konkursy Ligi Zadaniowej (PLZ)

  • spotkania akademickie (Politechnika Gdańska, Uniwesytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Morski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

  • kursy e-learningowe na uczelniach wyższych Pomorza

  • zajęcia pozalekcyjne z biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, kompetencji społecznych

  • spotkania i warsztaty autorskie

  • Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza”

    https://zdolnizpomorza.pl/

 

KONKURSY

Co roku wielu uczniów bierze udział w różnych konkursach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, i co roku mamy finalistów i laureatów wielu konkursów:

 

– kuratoryjnych z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, chemii, historii, matematyki, fizyki, biologii, informatyki;

 

– ogólnopolskich i  wojewódzkich literackich, czytelniczych, językowych, plastycznych, ekologicznych, matematycznych, sportowych, Odysei Umysłu, i wielu innych.


EGZAMINY

 

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge – Międzynarodowe Egzaminy Cambridge English Qualification A2 Starters, Flyers, Movers, FCE, CAE.

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

Organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminów ECDL        (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). https://ecdl.pl/

Nasi uczniowie co roku przystępują do tych egzaminów i zdają je śpiewająco!


KÓŁKA

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów, rozwijamy talenty dzieci poprzez orgainzowanie różnych kółek zainteresowań, m. in. :

koła kuratoryjne ze wszystkich przedmiotów, pianino, gitara, kulinarki, teatr, eksperymenty, szachy, mindfulness, mediacje, język angielski hiszpański i włoski, chór, unihokej, karate, basen i inne.